Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Inhoudsopgave:

Artikel 1 - Definities

Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer

Artikel 3 - Toepasselijkheid

Artikel 4 - Het aanbod

Artikel 5 - De overeenkomst

Artikel 6 - Herroepingsrecht

Artikel 7 - Kosten in geval van herroeping

Artikel 8 - Uitsluiting herroepingsrecht

Artikel 9 - De prijs

Artikel 10 - Conformiteit en garantie

Artikel 11 - Levering en uitvoering

Artikel 12 - Betaling

Artikel 13 - Klachtenregeling

Artikel 14 - Geschillen

Artikel 1 - Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

1. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;

2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of

bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;

3. Dag: kalenderdag;

4. Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van

producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is

gespreid;

5. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt

om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die

toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie

mogelijk maakt.

6. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te

zien van de overeenkomst op afstand;

7. Modelformulier: het modelformulier voor herroeping die de ondernemer ter

beschikking stelt die een consument kan invullen wanneer hij gebruik wil maken van zijn

herroepingsrecht.

8. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand

aan consumenten aanbiedt;

9. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de

ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of

diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt

van één of meer technieken voor communicatie op afstand;

10. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het

sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in

dezelfde ruimte zijn samengekomen.

11. Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden van de ondernemer.

Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer

Hub Media BV – www.foldersbestellen.nl

Vestigingsadres: De Noord 3, 6001 DA Weert

Telefoonnummer: +316 13 04 44 35 bereikbaar tijdens kantooruren

E-mailadres: info@hubmedia.nl

KvK-nummer: 61358614

Btw-identificatienummer: 854310587B01

Artikel 3 - Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en

op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand en bestellingen tussen ondernemer

en consument.

2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene

voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet

mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden

aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij op

verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.

3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het

vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze

algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking

worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige

manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit

redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten,

worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan

worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg

of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.

4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of

dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van

overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige

algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het

meest gunstig is.

5. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment

geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijft de overeenkomst en

deze voorwaarden voor het overige in stand en zal de betreffende bepaling in onderling

overleg onverwijld vervangen worden door een bepaling dat de strekking van het

oorspronkelijke zoveel mogelijk benaderd.

6. Situaties die niet in deze algemene voorwaarden zijn geregeld, dienen te worden

beoordeeld ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.

7. Onduidelijkheden over de uitleg of inhoud van één of meerdere bepalingen van onze

voorwaarden, dienen uitgelegd te worden ‘naar de geest’ van deze algemene

voorwaarden.

Artikel 4 - Het aanbod

1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt,

wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

2. Het aanbod is vrijblijvend. De ondernemer is gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan te

passen.

3. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden

producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede

beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer

gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de

aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in

het aanbod binden de ondernemer niet.

4. Alle afbeeldingen, specificaties gegevens in het aanbod zijn indicatie en kunnen geen

aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

5. Afbeeldingen bij producten zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden

producten. Ondernemer kan niet garanderen dat de weergegeven kleuren exact

overeenkomen met de echte kleuren van de producten.

6. De besteller is verplicht om minimaal 3 soorten artikelen te bestellen zodat de

verzendkosten gratis zijn.

7. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten

en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft

in het bijzonder:

o de prijs inclusief belastingen;

o de eventuele kosten van verzending;

o de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen

daarvoor nodig zijn;

o het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;

o de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;

o de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen de

ondernemer de prijs garandeert;

o de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik

van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag

dan het reguliere basistarief voor het gebruikte communicatiemiddel;

o of de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, en zo ja op welke wijze

deze voor de consument te raadplegen is;

o de manier waarop de consument, voor het sluiten van de overeenkomst, de door hem in

het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst

herstellen;

o de eventuele andere talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden

gesloten;

o de gedragscodes waaraan de ondernemer zich heeft onderworpen en de wijze waarop de

consument deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen; en

o de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een duurtransactie.

Artikel 5 - De overeenkomst

1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het

moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de

daarbij gestelde voorwaarden.

2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de

ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van

het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is

bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.

3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende

technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische

overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument

elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in

acht nemen.

4. De ondernemer kan zich - binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de

consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, evenals van al die feiten en

factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op

afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de

overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag

te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

5. De ondernemer zal bij het product of dienst aan de consument de volgende informatie,

schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke

manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:

a. het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met

klachten terecht kan;

b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het

herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het

uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;

c. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;

d. de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij de

ondernemer deze gegevens al aan de consument heeft verstrekt vóór de uitvoering van

de overeenkomst;

e. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur

heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is.

6. In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op

de eerste levering.

7. Iedere overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarden van

voldoende beschikbaarheid van de betreffende producten.

Artikel 6 - Herroepingsrecht

Bij levering van producten:

1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder

opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag

na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen

en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger.

2. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij

zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen

beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik

maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in

de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de

ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

3. Wanneer de consument gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit

binnen 14 dagen, na ontvangst van het product, kenbaar te maken aan de ondernemer. Het

kenbaar maken dient de consument te doen middels het modelformulier. Nadat de consument

kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dient de klant het

product binnen 14 dagen retour te sturen. De consument dient te bewijzen dat de geleverde

zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.

4. Indien de klant na afloop van de in lid 2 en 3 genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt

gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht resp. het product niet aan de ondernemer heeft

teruggezonden, is de koop een feit.

Bij levering van diensten:5. Bij levering van diensten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst

zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende ten minste 14 dagen, ingaande op de dag van het aangaan

van de overeenkomst.

6. Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de consument zich richten naar de door de

ondernemer bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke

instructies.

Artikel 7 - Kosten in geval van herroeping

1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de

kosten van terugzending voor zijn rekening.

2. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig

mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, terugbetalen. Hierbij is wel de

voorwaarde dat het product reeds terug ontvangen is door de webwinkelier of sluitend

bewijs van complete terugzending overlegd kan worden.

Artikel 8 - Uitsluiting herroepingsrecht

1. De ondernemer kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten voor producten

zoals omschreven in lid 2 en 3. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts

indien de ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de

overeenkomst, heeft vermeld.

2. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:

a. die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de

consument;

b. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;

c. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;

d. die snel kunnen bederven of verouderen;

e. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de

ondernemer geen invloed heeft;

f. voor losse kranten en tijdschriften;

g. voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de

verzegeling heeft verbroken.

h. voor hygiënische producten waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.

3. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor diensten:

a. betreffende logies, vervoer, restaurantbedrijf of vrijetijdsbesteding te verrichten op

een bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode;

b. waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de consument is begonnen

voordat de bedenktijd is verstreken;

c. betreffende weddenschappen en loterijen.

Artikel 9 - De prijs

1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de

aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als

gevolg van veranderingen in btw-tarieven.

2. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de

prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de

ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze

gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen

richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.

3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn

alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.

4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn

alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en:

a. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of

b. de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van

de dag waarop de prijsverhoging ingaat.

5. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.

6. Vanaf een bestelling van 3 producten worden er geen verzendkosten berekent.

7. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk – en zetfouten. Voor de gevolgen van druk –

en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij druk – en zetfouten is de

ondernemer niet verplicht het product volgens de foutieve prijs te leveren.

Artikel 10 - Conformiteit en Garantie

1. De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de

in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of

bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande

wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer

er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.

2. Een door de ondernemer, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke

rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de

ondernemer kan doen gelden.

3. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde producten dienen binnen 4 weken na levering aan de

ondernemer schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de producten dient te geschieden in

de originele verpakking en in nieuwstaat verkerend.

Artikel 11 - Levering en uitvoering

1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in

ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de

beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.

2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft

gemaakt.

3. Met inachtneming van hetgeen hierover in lid 4 van dit artikel is vermeld, zal het bedrijf

geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen

uitvoeren, tenzij consument akkoord is gegaan met een langere leveringstermijn. Indien

de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts

gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen

nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht

om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden. De consument heeft geen recht op

een schadevergoeding.

4. Alle levertermijnen zijn indicatief. Aan eventuele genoemde termijnen kan de consument

geen rechten ontlenen. Overschrijding van een termijn geeft de consument geen recht

op schadevergoeding.

5. In geval van ontbinding conform het lid 3 van dit artikel zal de ondernemer het bedrag

dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na

ontbinding, terugbetalen.

6. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich

inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal

op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt

geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten.

De kosten van een eventuele retourzending zijn voor rekening van de ondernemer.

7. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot

het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de

ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is

overeengekomen.

Artikel 12 - Betaling

1. Voor zover niet anders is overeengekomen, dienen de door de consument verschuldigde

bedragen te worden voldaan binnen 7 werkdagen na het ingaan van de bedenktermijn

als bedoeld in artikel 6 lid 1. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een

dienst, vangt deze termijn aan nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst

heeft ontvangen.

2. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens

onverwijld aan de ondernemer te melden.

3. In geval van wanbetaling van de consument heeft de ondernemer behoudens wettelijke

beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke

kosten in rekening te brengen.

Artikel 13 - Klachtenregeling

1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en

behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.

2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 7 dagen volledig en

duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de

gebreken heeft geconstateerd.

3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen

gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar

langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14

dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de

consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

4. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat

vatbaar is voor de geschillenregeling.

5. Bij klachten dient een consument zich allereerst te wenden tot de ondernemer. Bij

klachten die niet in onderling overleg opgelost kunnen worden dient de consument zich

te wenden tot Stichting WebwinkelKeur (www.webwinkelkeur.nl), deze zal gratis

bemiddelen. Mocht er dan nog niet tot een oplossing gekomen worden, heeft de

consument de mogelijkheid om zijn klacht te laten behandelen door de door Stichting

WebwinkelKeur aangestelde onafhankelijke geschillencommissie, de uitspraak hiervan is

bindend en zowel ondernemer als consument stemmen in met deze bindende uitspraak.

Aan het voorleggen van een geschil aan deze geschillencommissie zijn kosten verbonden

die door de consument betaalt dienen te worden aan de betreffende commissie. Tevens

is het mogelijk om klachten aan te melden via het Europees ODR platform

(http://ec.europa.eu/odr).

6. Een klacht schort de verplichtingen van de ondernemer niet op, tenzij de ondernemer

schriftelijk anders aangeeft.

7. Indien een klacht gegrond wordt bevonden door de ondernemer, zal de ondernemer

naar haar keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren.

Artikel 14 - Geschillen

1. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene

voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Ook

indien de consument woonachtig is in het buitenland.

2. Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing.

Over ons

Foldersbestellen is een product van Hub Media. Foldersbestellen is een portaal waar

toeristische bedrijven kosteloos drukwerk (folders, flyers, magazines en brochures) kunnen

bestellen van attracties, musea of verhuurbedrijven uit de regio. Foldersbestellen is

opgericht om de verspreiding van toeristische informatie te bevorderen en om tegen lage

kosten de zichtbaarheid van de toeristische bedrijven te vergroten.

Levering

De levering geschiedt binnen 10 werkdagen. Indien er een folder niet op voorraad is en niet

binnen de 10 werkdagen alsnog kan worden geleverd zal deze niet worden toegevoegd aan

de verzending en zal deze ook niet worden nagezonden.

Privacy beleid

Wij zijn er van bewust dat u vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze

verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Op deze pagina laten we u weten

welke gegevens we verzamelen als u onze website gebruikt, waarom we deze gegevens

verzamelen en hoe we hiermee uw gebruikservaring verbeteren. Zo snapt u precies hoe wij

werken.

Dit privacy beleid is van toepassing op de diensten van Hub Media. U dient zich ervan

bewust te zijn dat Hub Media niet verantwoordelijk is voor het privacy beleid van andere

sites en bronnen. Door gebruik te maken van deze website geeft u aan het privacy beleid te

accepteren.

Hub Media respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor

dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Ons gebruik van verzamelde gegevens

Gebruik van onze diensten

Wanneer u zich aanmeldt voor een van onze diensten vragen we u om persoonsgegevens te

verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om de dienst uit te kunnen voeren. De

gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van [Bedrijfsnaam] of die van een

derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens

waarover wij beschikken.

Communicatie

Wanneer u e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die

berichten bewaren. Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de

desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw

verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers

van [Bedrijfsnaam] of die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren

met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

Cookies

Wij verzamelen gegevens voor onderzoek om zo een beter inzicht te krijgen in onze klanten,

zodat wij onze diensten hierop kunnen afstemmen.

Deze website maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op uw computer worden

geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door

het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website kan worden

overgebracht naar eigen beveiligde servers van [Bedrijfsnaam] of die van een derde partij.

Wij gebruiken deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, om rapporten

over de website-activiteit op te stellen en andere diensten aan te bieden met betrekking tot

website-activiteit en internetgebruik.

Doeleinden

We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die

worden beschreven in dit privacy beleid tenzij we van tevoren uw toestemming hiervoor

hebben verkregen.

Derden

De informatie wordt niet met derden gedeeld met uitzondering van webapplicaties welke

wij gebruiken ten behoeve van onze webwinkel. Hieronder valt o.a. het WebwinkelKeur

beoordelingen systeem. Deze gegevens zullen enkel gebruikt worden ten behoeve van het

doel van de betreffende applicatie en zullen niet verder verspreid worden. Verder kan in

enkele gevallen de informatie intern gedeeld worden. Onze werknemers zijn verplicht om de

vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

Veranderingen

Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site.

Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in

deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te

raadplegen.

Keuzes voor persoonsgegevens

Wij bieden alle bezoekers de mogelijkheid tot het inzien, veranderen, of verwijderen van alle

persoonlijke informatie die op moment aan ons is verstrekt.

Aanpassen/uitschrijven dienst nieuwsbrief

Onderaan iedere mailing vindt u de mogelijkheid om uw gegevens aan te passen of om u af

te melden.

Aanpassen/uitschrijven communicatie

Als u uw gegevens aan wilt passen of uzelf uit onze bestanden wilt laten halen, kunt u

contact met ons op nemen. Zie onderstaande contactgegevens.

Cookies uitzetten

De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar u kunt uw

browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een

cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en –services, op onze

en andere websites, niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in uw browser.

Vragen en feedback

We controleren regelmatig of we aan dit privacybeleid voldoen. Als u vragen heeft over dit

privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen:

Hub Media BV

De Noord 3, 6001 DA Weert

+316 13 04 44 35

info@hubmedia.nl